Algemene voorwaarden praktijk zuiverheid

 

Algemene Voorwaarden vanuit de LVNT zijn gepersonaliseerd voor mijn praktijk Zuiverheid. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

 

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Een Erkend Kinesioloog (EK): therapeut, lid van de LVNT, handelende als zelfstandig gevestigd kinesioloog; Cliënt: degene aan wie door de EK advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de EK wordt uitgeoefend; De kinesioloog kan het advies ook op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de therapeut voor afspraken te bereiken is. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Therapeut, Cliënt, en Praktijkadres.

Artikel 2, Algemeen
De therapeut geeft advies aan de cliënt op of vanuit het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de cliënt een mondelinge overeenkomst aan, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Zie onderaan voor meer specifieke informatie.

Artikel 5, Tariefstelling
Kosten zijn 60 euro per consult, wat tussen 60 min - 90 min duurt.

Artikel 6, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut na afloop van ieder consult contant of per overmaking via de bank het bedrag dat op een door de therapeut opgesteld factuur staat.

 

Artikel 7, Declaraties
Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald per overmaking via de bank, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening.

 

Artikel 8, Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Op het handelen van de therapeut zijn de reglementen, waaronder het "Klachtrecht" van de 
SCAG van toepassing.

Artikel 10,
In de reglementen is onder meer opgenomen het inzagerecht van de cliënt in het eigen dossier. Zie verder bij de Privacyverklaring consult hieronder.

Voor het afzeggen van een behandeling / balans gelden de volgende voorwaarden

·         binnen 24 uur en niet afgezegd: er wordt een rekening gestuurd van 60,=, de volledige kosten van een consult.

  • binnen 24 uur met bericht van ziekte of onvolkomenheid: er wordt een rekening gestuurd van 45,- , dit is 75% van de totaalkosten.
  • eerder dan 24 uur: volgt geen rekening.

Bescherming persoonsgegevens / AVG / privacy

Mijn praktijk is gebonden aan de regelgeving rondom de privacy van de cliënt, deze verklaring zal de cliënt gevraagd worden te ondertekenen tijdens het intakeconsult.

 

Privacyverklaring consult

 

De regelgeving rondom de privacy vereist dat u bevestigt dat u met het vastleggen van een aantal gegevens akkoord gaat.

Ondergetekende,

 

(Naam)……………………………………………………………………………………………………..

 

Is er van op de hoogte dat praktijk Zuiverheid van Corine Meinster de volgende gegevens in de administratie moet opnemen:

 

·  Een behandeldossier (op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst)

·  Een administratief dossier (op grond van de wettelijke administratieverplichting)

 

Dat u ( door u aan te kruisen)

 

o  Er mee akkoord gaat dat Praktijk Zuiverheid van Corine Meinster een factuur van het consult indien nodig per mail toestuurt.

o  er mee akkoord gaat dat Praktijk Zuiverheid van Corine Meinster per mail evt. gevraagde informatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor workshops etc. kan toesturen.

 

Datum: ……………………………………                                  

Emailadres:…………………………………………………

Handtekening: …………………………………………………………………………………………..


Klachtenprocedure:

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt in Nederland de klachtenafhandeling van zorgaanbieders. Indien u niet tevreden bent over de door mij verleende zorg, verzoek ik u dit mij zo snel mogelijk (liefst schriftelijk) te laten weten. Ik ga graag met u in gesprek om het ontstane knelpunt samen op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot  de LVNT via www.lvnt.nl/klachten.